Aktualności

Promocja

přidáno:

Promocja

KUP KOCIOŁ DEFRO A PRODUKT PROMOCYJNY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁ (Z VAT).

Promocja polega na możliwości zakupu wybranego przez uczestnika Produktu Promocyjnego w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) przy jednoczesnym zakupie produktu oferowanego z danym Produktem Promocyjnym (szczegóły poniżej). Podana cena Produktów Promocyjnych jest ceną maksymalną, tzn. dystrybutor uczestniczący w Promocji jest uprawniony do sprzedaży Produktów Promocyjnych za cenę 1 zł brutto (tj. z VAT) lub niższą, nie może natomiast odsprzedawać Produktu Promocyjnego po cenie wyższej niż 1 zł brutto (tj. z VAT). Promocja obowiązuje w okresie od 08.12.2016r. do 31.12.2016 lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami, akcjami specjalnymi. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży detalicznej prowadzonych przez dystrybutorów DEFRO, w których wywieszono Regulamin Promocji.

 

Oferowane Produkty Promocyjne:

promocja_1.jpg

 

promocja_2.jpg

 

Regulamin promocji
„Kup kocioł DEFRO a Produkt Promocyjny otrzymasz za 1 zł (z VAT)"

 


§ 1 Warunki ogólne

 
1. Organizatorem promocji „Kup kocioł DEFRO a Produkt Promocyjny otrzymasz za 1 zł (z VAT)”, dalej jako: „Promocja” jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898 (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie od dnia 08 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych (dalej jako: „Okres Trwania Promocji”).
3. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży detalicznej prowadzonych przez dystrybutorów DEFRO, w których wywieszono niniejszy Regulamin.
4. Akcja promocyjna obejmuje zamówienia na kotły wskazane w ust. 5 poniżej, złożone u dystrybutora DEFRO wyłącznie w Okresie Trwania Promocji.
5. Promocja dotyczy kotłów:
a) Komfort Eko
b) Komfort Eko PZ
c) Komfort Eko Duo
d) Komfort Eko Duo PZ
e) Komfort Eko Duo Uni R
f) Agro
g) AKM
h) AKM Duo
i) Sigma
j) Sigma Uni
k) Duo Mini
l) EKR
m) EKR PZ
n) Defro Duo
o) Defro Duo Uni
p) Agro Uni
- dalej łącznie jako: „Produkty” lub indywidualnie jako: „Produkt”.
6. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.
7. Po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie będzie istniała możliwość zakupu w promocyjnej cenie 1 zł brutto (tj. z VAT) jednego z poniżej wskazanych towarów:
a) regulator pokojowy SPK LUX , albo
b) zawór mieszający AFRISO, albo
c) siłownik zaworu mieszającego AFRISO, albo
d) zestaw składający się z zaworu mieszającego AFRISO wraz z siłownikiem zaworu AFRISO
8. Promocja polega na możliwości zakupu Produktu Promocyjnego w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) przy jednoczesnym zakupie Produktu, przy czym że określone rodzaje Produktów Promocyjnych możliwe będą do nabycia wyłącznie z określonymi rodzajami Produktów zgodnie z poniższym zestawieniem:
a) regulator Pokojowy SPK LUX oferowany jest przy zakupie jednego spośród niżej wymienionych kotłów: Komfort Eko, Komfort Eko PZ, Komfort Eko Duo, Komfort Eko Duo PZ, Komfort Eko Duo Uni R, Agro, Akm, Akm Duo, Sigma
b) zawór mieszający AFRISO oferowany jest przy zakupie jednego spośród niżej wymienionych kotłów: Komfort Eko, Komfort Eko PZ, Komfort Eko Duo, Komfort Eko Duo PZ, Komfort Eko Duo Uni R, Duo Mini, Agro, Akm, Akm Duo, Sigma, EKR, EKR PZ
c) siłownik zaworu mieszającego AFRISO oferowany jest przy zakupie jednego spośród niżej wymienionych kotłów: Komfort Eko, Komfort Eko PZ, Komfort Eko Duo, Komfort Eko Duo PZ, Komfort Eko Duo Uni R, Duo Mini, Agro, Akm, Akm Duo, Sigma, Sigma Uni
d) zestaw składający się z zaworu mieszającego AFRISO wraz z siłownikiem zaworu AFRISO oferowany jest przy zakupie jednego spośród poniżej wymienionych kotłów: Defro Duo, Defro Duo Un, Agro Uni, Sigma Uni.
9. Podana w ust. 8 cena Produktów Promocyjnych jest ceną maksymalną, tzn. dystrybutor uczestniczący w Promocji jest uprawniony do sprzedaży Produktów Promocyjnych według zasad podanych w Regulaminie za cenę 1 zł brutto (tj. z VAT) lub niższą, nie może natomiast odsprzedawać Produktu Promocyjnego po cenie wyższej niż 1 zł brutto (tj. z VAT).
10. Uczestnik w Okresie Trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów. Nabycie jednego Produktu oznacza możliwość nabycia wyłącznie jednego Produktu Promocyjnego.
11. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


§ 2 Szczegółowe warunki Promocji


1. W Promocji mogą wziąć udział:
a) osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
b) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.
2. Podmioty wskazane w ust. 1 powyżej stają się uczestnikami Promocji o ile w Okresie Trwania Promocji złożą zamówienie na co najmniej jeden Produkt u dystrybutora DEFRO, wskazując w tym zamówieniu Produkt Promocyjny, który chcą nabyć razem z Produktem (dalej łącznie jako: „Uczestnicy Promocji” lub indywidualnie jako: „Uczestnik Promocji”).
3. Produkty Promocyjne w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) nie są dostępne w regularnej sprzedaży, a ich nabycie w tej cenie może nastąpić wyłącznie w Okresie Trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
4. Produkty Promocyjne zostaną wydane Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem w punkcie sprzedaży detalicznej prowadzonym przez dystrybutora DEFRO, w którym dokonano złożenia zamówienia w terminie ustalonym z dystrybutorem DEFRO lub dostarczone w inny sposób ustalony z dystrybutorem DEFRO.
5. Ilość Produktów Promocyjnych w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) jest ograniczona a ich sprzedaż będzie następować zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”.


§ 3 Warunki składania reklamacji


1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników Promocji przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji bądź wydanych w jej trakcie Produktów.- dalej łącznie jako: „Produkty Promocyjne” lub indywidualnie jako: „Produkt Promocyjny”.
3. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie czego reklamacja dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć paragon lub fakturę VAT potwierdzające zakup Produktu.
4. Złożenie reklamacji wymaga wyrażenia przez Uczestnika Promocji w zgłoszeniu reklamacji zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla rozpoznania zgłoszonej reklamacji. Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898.
5. Wszelkie zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 7 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
6. Pisemne zgłoszenie reklamacji należy podpisać i wysłać na adres siedziby Organizatora wskazany powyżej.
7. Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji listem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


§ 4 Postanowienia końcowe


1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 grudnia 2016 r. - pobierz regulamin w PDF
Počet shlédenutí: 9391817 , dnes: 46 , včersa: 48 , online: 0