Aktualności

Wyprzedaż rocznika 2016

přidáno:

Wyprzedaż rocznika 2016

REGULAMIN PROMOCJI „WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2016 – LAST MINUTE"

Pobierz listę produktów

 

 

 

 

§ 1 Warunki ogólne

 1. Organizatorem promocji „Wyprzedaż rocznika 2016 – Last Minute” (dalej jako: „Promocja”) jest spółka pod firmą: DEFRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898 (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. lub do wyczerpania zapasów Nagród (dalej jako: „Okres Trwania Promocji”).
 3. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży detalicznej prowadzonych przez dystrybutorów DEFRO, w których wywieszono niniejszy Regulamin.
 4. Akcja promocyjna obejmuje zamówienia na produkty wskazane w ust. 5 poniżej, złożone u dystrybutora DEFRO wyłącznie w Okresie Trwania Promocji.
 5. Promocja dotyczy produktów, których wykaz znajduje się w załączniku „Zestawienie wyprzedaż rocznika 2016”, stanowiącego nierozłączny element niniejszego regulaminu.
 6. Promocja nie obejmuje Produktów, z poza wykazu „Zestawienie wyprzedaż rocznika 2016”. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.
 7. Po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie ofertą promocyjną będzie możliwość zakupu produktów znajdujących się w wykazie „ Zestawienie wyprzedaż rocznika 2016” wg warunków promocyjnych :
  -Rabat promocyjny na produkt (kocioł) - 30% - wg. cennika obowiązującego od 1 marca 2017
  Dodatkowo jako „Nagroda”:
  - Zachowanie pełnej gwarancji producenta.
  - NZ – dopłata 1 zł brutto (cena katalogowa 1400,- brutto)
  - R – dopłata 1 zł brutto (cena katalogowa 1230,- brutto)
  - F - dopłata 1zł brutto (cena katalogowa: 861,- brutto – system czyszczenia wymiennika )
  - dalej łącznie jako: „Nagrody” lub indywidualnie jako: „Nagroda”.
 8. Promocja polega na możliwości zakupu Produktu w promocyjnej cenie wraz z Nagrodą w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) przy jednoczesnym zakupie Produktu, przy czym że określone rodzaje Nagród możliwe będą do nabycia wyłącznie z określonymi rodzajami Produktów zgodnie z zestawieniem: „Zestawienie wyprzedaż rocznika 2016”.
 9. Podana cena Nagród jest ceną maksymalną, tzn. dystrybutor uczestniczący w Promocji jest uprawniony do sprzedaży Nagród według zasad podanych w Regulaminie za cenę 1 zł brutto (tj. z VAT) lub niższą, nie może natomiast odsprzedawać tego Produktu po cenie wyższej niż 1 zł brutto (tj. z VAT).
 10. Uczestnik w Okresie Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów. Nabycie jednego Produktu oznacza możliwość nabycia wyłącznie jednej Nagrody.
 11. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2 Szczegółowe warunki Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział:
  a) osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  b) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.
 2. Podmioty wskazane w ust. 1 powyżej stają się uczestnikami Promocji o ile w Okresie Trwania Promocji złożą zamówienie na co najmniej jeden Produkt u dystrybutora DEFRO, wskazując w tym zamówieniu Nagrodę, którą chcą nabyć razem z Produktem (dalej łącznie jako: „Uczestnicy Promocji” lub indywidualnie jako: „Uczestnik Promocji”).
 3. Nagrody w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) nie są dostępne w regularnej sprzedaży, a ich nabycie w tej cenie może nastąpić wyłącznie w Okresie Trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
 4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem w punkcie sprzedaży detalicznej prowadzonym przez dystrybutora DEFRO, w którym dokonano złożenia zamówienia w terminie ustalonym z dystrybutorem DEFRO lub dostarczone w inny sposób ustalony z dystrybutorem DEFRO.
 5. Ilość Produktów promocyjnych oraz Nagród w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (tj. z VAT) jest ograniczona a ich sprzedaż będzie następować zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”.

 


§ 3 Warunki składania reklamacji

 1. Niniejszy Regulamin nie wpływa w żaden sposób ani nie ogranicza praw Uczestników Promocji przysługujących na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem dokładnych zastrzeżeń co do przebiegu Promocji bądź wydanych w jej trakcie Produktów.
 3. W pisemnym zgłoszeniu reklamacji należy podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie czego reklamacja dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć paragon lub fakturę VAT potwierdzające zakup Produktu.
 4. Złożenie reklamacji wymaga wyrażenia przez Uczestnika Promocji w zgłoszeniu reklamacji zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla rozpoznania zgłoszonej reklamacji. Osoby udostępniające dane osobowe mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898.
 5. Wszelkie zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 7 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Pisemne zgłoszenie reklamacji należy podpisać i wysłać na adres siedziby Organizatora wskazany powyżej.
 7. Organizator prześle rozstrzygnięcie reklamacji listem, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 


§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2017 r.

Počet shlédenutí: 9388934 , dnes: 23 , včersa: 33 , online: 0