Aktualności

Konkurs plastyczny

přidáno:

Konkurs plastyczny

DEFRO ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Konkurs polega na zaprojektowaniu Maskotki DEFRO i nadaniu jej imienia. Technika i forma wykonania pracy plastycznej jest dowolna, format pracy A4 lub A3. Główną nagrodą jest LAPTOP, dla 10 kolejnych finalistów deskorolki Fiszki. Zapraszamy do zabawy wszystkie dzieci. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

 

POBIERZ

POBIERZ ZGODĘ RODZICÓW
 
(OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA
W KONKURSIE

 

Warszawa, data 29.05.2017

REGULAMIN

I Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Dla dzieci i młodzieży 2017 pod hasłem

„Mały projektant – duży projekt Maskotki DEFRO”


§1

 1. Regulamin określa warunki Konkursu plastycznego: „Mały projektant – duży projekt Maskotki DEFRO”, (zwanego dalej: Konkursem)
 2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży jest firma DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa, adres do korespondencji: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, reprezentowana przez  Roberta Dziubeła – Prezesa Zarządu, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS (zwana dalej: DEFRO)
 3. Koordynatorem Konkursu w imieniu DEFRO jest komisja powołana na potrzeby konkursu zwana dalej: Komisja
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski w terminie od 29.05.2017 roku do 22.06.2017 r.

 

§2

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, (zwanych dalej: Uczestnik).
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez Uczestnika najciekawszej Maskotki DEFRO, nadanie jej imienia i przedstawienie jej na pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 wykonanej w dowolnej formie i technice (zwane dalej: Praca konkursowa)
 3. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie prace indywidualne, dotąd nigdzie nie publikowane.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać od dnia 29.05.2017 r do dnia 22.06.2017 r. do siedziby firmy DEFRO pod adresem: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” oraz załączoną zgodą Opiekuna ustawowego na udział w konkursie.
 5. Datą dostarczenia pracy jest faktyczna data wpływu do siedziby firmy DEFRO pod adresem: Ruda Strawczyńska 103 A, 26-067 Strawczyn.
 6. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.

 

§3

 1. Zasady uczestnictwa:

a)      Warunkiem koniecznym jest przesłanie zgody opiekuna na udział w konkursie – w przypadku braku zgody, praca nie jest brana pod uwagę.

b)      konkurs przeznaczony jest dla Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.

c)       Prace konkursowe należy wykonać w formacie A4 lub A3 wykonane dowolną formą i techniką.

d)      w Konkursie mogą wziąć udział prace samodzielne, dotąd nigdzie nie publikowane.

e)      do prac konkursowych należy dostarczyć zgodę Opiekuna Ustawowego na udział w konkursie oraz informacje dotyczące autora: imię i nazwisko oraz wiek, dane opiekuna: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, telefon – celem kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej.

f)       Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznacznie zgoda na jej publikacje w portalu www.facebook.pl na oficjalnym profilu firmy DEFRO www.facebook.com/wwwDEFROpl  

 

 1. Przebieg Konkursu:

a)      Konkurs przebiega trzyetapowo:

- etap I – wstępna selekcja zgłoszeń dokonana przez Komisję Konkursową;

- etap II – głosowanie facebook

- Etap III – głosowanie komisji

b)      W etapie I  Komisja dokonuje wstępnej selekcji prac konkursowych na podstawie następujących kryteriów: walory artystyczne i estetyczne, kreatywność i umiejętności warsztatowe. Spośród wszystkich nadesłanych i spełniających wymagania formalne prac konkursowych  wybranych zostanie 30 (słownie: trzydzieści).

c)       Prace, które zostaną wybrane przez Komisję zostaną opublikowane w przypadkowej kolejności na oficjalnym profilu DEFRO w portalu facebook.pl pod adresem www.facebook.com/wwwDEFROpl

d)      w etapie II konkursu internauci dokonują wyboru najlepszej pracy klikając „like” pod wybranym zdjęciem.

e)      Niniejsze prace zostaną opublikowane w czasie od dnia 27.06.2017 od godziny 10:00 do 04.07.2017r. do godz. 12:00. Na stronie www.facebook.com/wwwDEFROpl.

f)       Spośród 30 prac wybranych zostanie 11, które zdobyły kolejno największą ilość głosów i zakwalifikują się do III etapu konkursu.

g)      Każdej pracy przyznawane zostaną punkty kolejno od 1 do 11, gdzie jeden punt otrzymuje praca, która zebrała najmniej głosów, a 11 punktów praca, na którą zostało oddanych najwięcej głosów, które stanowią punkty przyznane przez internautów.

h)      W etapie III Członkowie Komisji Konkursowej głosują na wybrane przez siebie prace konkursowe przyznając każdej z nich punkty w skali od 1 do 11, z zastrzeżeniem, że 11 punktów otrzymuje praca najwyżej oceniana przez członka Komisji natomiast 1 punkt najniżej oceniana.

i)        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie zsumowania ilości punktów przyznanych z głosowania internetowego, oraz punktów przyznanych przez komisję, zwycięża praca która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

j)        Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 05.07.2017 r. na stronie www.facebook.com/wwwDEFROpl, oraz www.defro.pl;

 

§4

 1. Zgłaszając Pracę Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. W konkursie biorą udział wszystkie prace zgłoszone w wyznaczonym terminie i spełniające wymagania niniejszego Regulaminu.
  1. Podczas kwalifikacji z zasady odrzucane będą Prace zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, i obowiązującym prawem.

 

§5

 1. Nagrody:

a)      Zwycięzca niniejszego konkursu, który zbierze największą ilość punktów wygrywa Laptopa o wartości 1500,00 zł brutto.

b)      10 kolejnych osób, które zakwalifikowały się do III etapu konkursu otrzymają nagrody pocieszenia w postaci deskorolek oraz atrakcyjnych gadżetów reklamowych DEFRO.

c)      wszyscy uczestnicy konkursu, którzy nie zakwalifikowali się do III etapu otrzymają nagrody pocieszenia w postali plecaków usundowanych przez Organizatora Konkursu

 

 1. Dostarczenie nagród

a)      W ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszeniu wyników na oficjalnym profilu DEFRO w portalu facebook pod adresem www.facebook.com/wwwDEFROpl, oraz stronie internetowej www.defro.pl, DEFRO skontaktuje się z Opiekunami Ustawowymi laureatów, używając danych teleadresowych załączonych do zgłoszenia prac konkursowych (imię, nazwisko, adres, telefon), celem ustalenia sposobu przekazania nagród.

b)      nagrody pocieszenia zostaną przesłane za pomocą Urzędu Pocztowego na wskazany przez Opiekuna Ustawowego adres Uczestnika Konkursu

c)      W przypadku nie dostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie nagroda zwycięzcy przepada na rzecz DEFRO.

d)       Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent.

 

§6

 1. Dane osobowe:

a)      Opiekun ustawowy zezwalając na udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

b)      Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu.

c)       Administratorem danych osobowych jest DEFRO.

§7

 1. Reklamacje:

a)      Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: biuro@defro.pl, bądź dostarczone w formie listu do siedziby DEFRO pod adresem: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn.

b)      Reklamacja powinna zawierać oznaczenie i dokładny adres Uczestnika oraz opis i przyczyny reklamacji.

c)       Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni roboczych, włączając w to zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.

 

 1. Postanowienia końcowe

a)      DEFRO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu portalu www.facebook.pl, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania portalu.

b)      DEFRO nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od DEFRO.

c)       DEFRO może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje DEFRO mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.

d)      W przypadku Uczestników Konkursu wszelkich oświadczeń woli dotyczących spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje ich przedstawiciel ustawowy.

e)      Wszelka odpowiedzialność DEFRO ograniczona jest do wartości nagród.

f)       Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje Opiekunom ustawowym każdego Uczestnika Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: DEFRO Sp. z o.o. Sp. K. Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn. DEFRO rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

g)      Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby DEFRO.

h)      Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

i)        DEFRO nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników. Posiada jedynie dane teleadresowe Opiekuna Ustawowego Uczestnika Konkursu. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co Opiekun Ustawowy Uczestnika wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

j)        Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie DEFRO (Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn) oraz na stronie internetowej www.defro.pl. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do DEFRO – na adres: biuro@defro.pl.

Počet shlédenutí: 9391817 , dnes: 46 , včersa: 48 , online: 0