Zásady poskytování služeb elektronickou cestou

Zásady poskytování služeb elektronickou cestou

 

Defro R. Dziubeła spółka komandytowa, se sídlem ve 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, tel. 41 303 80 85, e-mail: biuro@defro.pl, DIČ 9591968493, IČ 363378898, SR KRS 0000620901, dále jen DEFRO nebo poskytovatel služeb zavádí Zásady poskytování služeb elektronickou cestou, které určují druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou, podmínky těchto služeb a technické požadavky.

 

Definice pojmů použitých v Zásadách

1.1.     Zákona – zákon ze dne 18, července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. z r. 2017, pol. 1219 s pozd. zm.);

1.2.     elektronická adresa – označení telematického systému umožňujícího dorozumívání pomocí prostředků elektronické komunikace, zejména elektronické pošty;

1.3.     obchodní informace – každá informace určená přímo nebo nepřímo pro nabízení zboží, služeb nebo image podnikatele nebo osoby provozující profesi, jejíž právo na provozování profese je závislé na splnění požadavků stanovených ve zvláštních zákonech s vyloučením informace umožňující dorozumívání pomocí prostředků elektronické komunikace s určitou osobou a informace o zboží a službách, která neslouží pro dosažení obchodního efektu žádoucího pro subjekt, který objednává její rozšiřování, zejména bez odměny nebo jiného prospěchu od výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb;

1.4.     telematický systém – soubor spolupracujících mezi sebou informatických zařízení a softwaru zajišťující zpracování a uložení, a také odesílání a přijímání dat prostřednictvím telekomunikační sítě pomocí vhodného pro daný druh telekomunikační sítě koncového zařízení ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon (Sb. z r. 2016, pol. 1489, s pozd. zm.);

1.5.     poskytování služby elektronickou cestou – provedení služby poskytované bez současné přítomnosti stran (vzdáleně) prostřednictvím přenosu dat na individuální požadavek příjemce služby odesílané a obdržené pomocí zařízení pro elektronické zpracování, včetně komprese, nebo přenášené pomocí telekomunikační sítě ve smyslu zákona ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon;

1.6.     prostředky elektronické komunikace – technická řešení, v tom telematická zařízení a s nimi spolupracující softwarové nástroje umožňující individuální dorozumívání na vzdálenost s využitím přenosu dat mezi telepatickými systémy a zejména elektronickou poštou;

1.7.     poskytovatel služeb – DEFRO;

 1. Služby elektronickou cestou poskytované ze strany DEFRO na adrese: www.defro.pl.
 2. Poskytovatel služeb dodává následující služby elektronickou cestou, zejména:

3.1.     newsletter

3.2.     kontaktní formulář

3.3.     formulář komentáře

 1. Služba newsletter spočívá v bezplatném dodávání elektronických zpráv s informacemi o nejnovějších výrobcích spojených s tematikou působení poskytovatele služeb, obsahující informace propagační a obchodní povahou. K objednání propagační a obchodní informace dochází tehdy, když příjemce služby dá souhlas s tím, že bude dostávat tohoto typu informace. K vyjádření souhlasu dochází poskytnutím příjemcem služeb e-mailové adresy v telematickém systému poskytovatele služeb. Sdělení elektronické adresy, a tím vyjádření souhlasu s tím, že bude dostávat od DEFRO obchodní informace prostředky elektronické komunikace v souladu s čl. 173 telekomunikačního zákona a čl. 10 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, je nezbytné za účelem využívání služeb newsletter. K uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou dochází v okamžiku, kdy příjemce služeb provede aktivaci služby zmáčknutím příslušného odkazu, který mu bude zaslán na uvedenou elektronickou adresu. Příjemce služeb může kdykoliv zrušit odebírání newsletteru. Za tímto účelem musí zmáčknout odkaz označený jako „defro.pl/newsletter_wypisz.html“ přiložený ke každé jemu zaslané zprávě newsletter. Ke zrušení dochází potvrzením v podobě vložení elektronické adresy a zmáčknutí tlačítka „ZRUŠIT“. Zrušení odebírání newsletteru je rovnocenné se zrušením smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou.
 2. Služba kontaktní formulář spočívá v zasílání poskytovateli prostřednictvím kontaktního formuláře zpráv a dotazů týkajících se tematiky těsně spojené s činností DEFRO. Zaslání zprávy je možné teprve po vyjádření příjemcem služby souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem jeho obsluhy uvedením jména a jednoho ze způsobu, za jehož prostřednictvím si příjemce služby přeje, aby byl sním uskutečňován kontakt za účelem poskytnutí odpovědi – čísla telefonu nebo e-mailové adresy. Uvedení ostatních údajů je dobrovolné. Poskytnutí odpovědi je bezplatné.
 3. Služba komentář spočívá v umožnění příjemci služby zaslání poskytovateli služby individuálních komentářů o kvalitě poskytovaných službách a nabízeném zboží.  Zaslání komentáře je možné po uvedení příjemcem služeb ve formuláři obsahu komentáře. Pokud se příjemce služeb přeje, aby jej DEFRO kontaktovalo za účelem získání dodatečných informací v rozsahu umístěného komentáře, musí umístit informaci o čísle telefonu nebo e-mailové adrese, jejichž prostřednictvím se má uskutečnit navázání kontaktu. Příjemce služeb může umístit dodatečné údaje v komentáři, jako např. snímek výrobku, svoje jméno, příjmení. Uvedení těchto údajů znamená poskytnutí souhlasu s jejich zpracováním v souvislost a pro potřeby spojené se získáním podrobného komentáře nebo s navázáním kontaktu s příjemcem služeb. Umístění komentáře a odpovídání na zaslané komentáře je bezplatné.
 4. Poskytovatel služeb poskytuje služby pro příjemce služeb v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto Zásadách, k jehož dodržování se příjemce služeb zavazuje.
 5. Využívání služby poskytované elektronickou cestou je spojeno s rizikem infikování informatického systému nežádoucím softwarem, který působí škody, hackerských útoků. Doporučuje se, aby příjemce služeb vlastnil např. antivirový program nebo přijal jiná opatření za účelem omezení rizika výskytu takových a jiných nežádoucích událostí. Poskytovatel služeb není odpovědný za technické problémy, které jsou důsledkem vadného fungování hardwaru, který vlastní příjemce služeb, a také za nedostatečné parametry neumožňující příjem dat. Poskytovatel služeb není také odpovědný za riziko, jaké je spojeno s využívání služeb poskytovaných elektronickou cestou a tím za škodu, která není důsledkem jeho viny nebo nedbalosti, a také škodu způsobenou v důsledku činnosti příjemce služeb nebo třetích osob.
 6. Technické požadavky: počítač, laptop, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu s internetovým prohlížečem, přístup k elektronické poště, zapnutí v internetovém prohlížeči možnosti ukládání souborů Cookies a obsluhy Javascript. Při využívání webové stránky a služeb je příjemce služeb povinen je nevyužívat způsobem rozporným se zákonem, nenarušovat osobnostních práv, autorských práv poskytovatele služeb, a také třetích osob. Příjemce služeb není povinen ověřovat předávané, zpřístupňované materiály vložené poskytovatelem služeb do teleinformatického systémů poskytovatele služeb, a v případě, když získá informaci vyvolávající opodstatněné podezření vzniku trestného nebo protiprávního činu nebo činnosti z toho typu jednáním spojených, může odstranit takový obsah, a také pozastavit přístup poskytovatele služeb.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo neprovádění údržbářských prací teleinformatického systému, které mohou působit dočasné problémy v přístupu ke službám. Příjemci služeb nepřísluší z tohoto titulu žádné odškodňovací nároky vůči poskytovateli služeb.
 8. Poskytovatel služeb je povinen zadávat údaje v souladu se skutečným stavem, a Příjemce služeb je povinen zachovat tyto údaje jako důvěrné. Podrobnosti týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Politice ochrany osobních údajů.
 9. Reklamace spojené s bezplatným poskytováním služeb elektronickou cestou je možno podávat elektronickou formou na e-mailovou adresu: biuro@defro.pl s uvedením popisu vzniklého problému. Reklamace se vyřizují ve lhůtě 14 dní, ve stejném termínu je doručena příjemci služeb odpověď.
 10. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit ustanovení Zásad.
Počet shlédenutí: 9388756 , dnes: 12 , včersa: 9 , online: 1