Programy UE

OPERAČNÍ PROGRAM INOVAČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

 

 

 

 


DEFRO, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, využívá Operační program Inovační hospodářství, léta 2007 – 2014, Aktivita 6.1: Pas pro export.

Aktivita 6.1 „Pas pro export“ ve zkratce
Operační program Inovační hospodářství předpokládá, že podporu na rozvoj exportu obdrží 2000 podniků ročně. Aktivita je určena podnikům ze sektoru MSP, které zahajují vývozní činnost, nebo potenciálním exportérům, kteří mají sídlo na území Polské republiky (v případě fyzických osob – které mají bydliště na území Polské republiky). Podnik může obdržet finanční pomoc pouze na jeden projekt, který trvá nejdéle 24 měsíce. Maximální výše dotace ční 200 000 PLN, kterou je možno použít na úhradu 50 % celkových uznatelných nákladů spojených s rozvojem exportní činnosti.
V rámci Aktivity bude uskutečňována komplexní podpora pro podnikatele MSP, kteří mají zájem o navázání obchodních kontaktů se zahraničními partnery, zahrnující zejména poradenství a školení v oblasti propagace prodeje v zahraničí a propagace exportu, průzkum zahraničních trhů, účasti ve veletržních a výstavních akcích (tato podpora nezahrnuje veřejnou pomoc na činnost spojenou s vývozem výrodků).
Hlavní předpoklady k Aktivitě 6.1 „Pas pro export“ naleznete v Operačním programu Inovační hospodářství a podrobném popisu priorit programu. 
Dokumentaci k Aktivitě 6.1 „Pas pro export“ naleznete na stránce Polské agentury rozvoje podnikání.

Paszport do eksportu

Aktivita 6.1 „Pas pro export“ umožní podnikům: 
- zvýšení účasti exportu v prodeji zboží a služeb,
- intenzifikace vazeb se zahraničními partnery,
- zvýšení rozeznatelnou obchodních a firemních značek na zahraničních trzích.

„Pas pro export“ zahrnuje balík služeb pro MSP obsahující celkově: 
provedení vyhodnocení způsobilosti pro Aktivitu 6.1 a exportního potenciálu podnikatele; poradenství v nezbytném rozsahu pro podnikatele, týkající se:
- cílového trhu exportní činnosti a propagačních aktivit navržených pro realizaci podnikatelem,
- právních aktů, předpisů, postupů, zvyklostí, obchodních praktik a zásad podmiňujících přístup zboží, služby nebo kapitálu na vybraný trh,
- možnosti finanční podpory pro exportéra, v tom financování nákladů na pojištění transakcí spojených s exportem,
- tvorby strategie rozvoje exportu, jehož výsledkem je zpracování Plánu rozvoje exportu,
- vyhledávání a výběr partnerů na cílovém trhu,
- účast na zahraničních veletržních a výstavních akcích v úloze vystavovatele,
- účast v pořádaných hospodářských misích v zahraničí, přičemž během veletrhů nebo misí podnikatel musí uskutečnit nejméně jedno setkání s potenciálními obchodními partnery,
- získání nezbytných dokumentů opravňujících pro uvedení zboží nebo služeb na vybraný zahraniční trh.

Počet shlédenutí: 9388851 , dnes: 1 , včersa: 24 , online: 0